เกี่ยวกับ

ด้วยความร่วมมือกับชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ ( Xavier Learning Community) ในจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจะได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการสังคม ด้วยการการสนทนากับชนกลุ่มน้อย พักโฮมสเตย์ในหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อย ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนประถมในชนบท และ ศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ เป็นต้น