เกี่ยวกับ

โครงการนี้ได้ออกแบบสำหรับผู้บริหารของบริษัทต่างๆและข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เพื่อให้เข้าใจชุมชนอาเซียนมากยิ่งขึ้นและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษและบริษัทชั้นนำต่างๆ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารชาวอาเซียน