เกี่ยวกับ

ในโปรแกรมนี้ นักเรียนชาวญึ่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของโลก เช่น  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความยากจน และความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในประเทศอาเซียน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับนักเรียนชาวอาเซียน และการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเพื่อสังคม