เกี่ยวกับโซเฟีย

มหาวิทยาลัยโซเฟีย เป็นมหาลัยเอกชนแนวหน้าที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น เราเป็นหนึ่่งในผู้ริเริ่ม Global Education มีหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ ( English-medium program) และหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลาย เป็นระยะเวลาหลายปีที่ มหาลัยเราได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ

Sophia Program for Sustainable Future ( SPSF) in 2020 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) ที่ให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และพัฒนาตนเองในการร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น คณะที่เปิดสอน ได้แก่ วารสารศาสตร์ ศึกษาศาตร์ สังคมศาตร์ บริหารการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ โลกศาสตร์