เกี่ยวกับ

บริษัท โซเฟีย โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด เป็นบริษัทญึ่ปุ่นภายใต้การดูแลของมหาลัยโซเฟีย ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษัทของเราเป็น  “จุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อ” ระหว่างญี่ปุ่นและภูมิภาคอาเซียนในด้านการศึกษาและการวิจัย เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีที่เราได้ร่วมมือกับ องค์กระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และ สถาบันการศึกษาชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจัดโครงการทัศนศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น  แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และพัฒนาโครงการฝึกงานกับบริษัทต่างๆในอาเซียน